Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr Skarg i Wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły - udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: Gabinet dyrektoraPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(dostęp po wykazaniu interesu prawnego) [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(dostęp po wykazaniu interesu prawnego) [...]

Księga Ewidencji Kontroli

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 fr. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dostęp po wykazaniu interesu prawnego) [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: Gabinet dyrektora "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)"Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

Dostęp: Pokój nauczycielski "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)"Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: Gabinet dyrektoraPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(dostęp po wykazaniu interesu prawnego) [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: Gabinet dyrektora "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwu [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły (dostęp po wykazaniu interesu prawnego)Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)"Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru/ Zbiory Biblioteczne

Dostęp: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r.(dostęp po wykazaniu interesu prawnego) [...]

Rejestr wypadków uczniow

Dostęp: Sekretariat szkoły  (dostęp po wykazaniu interesu prawnego)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 [...]

Akta osobowe aktualnie zatrudnionych

Dostęp: Dla osób/instytucji, które wykażą interes prawny w  sekretariacie szkoły.Podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 28-05-1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz [...]

Akta osobowe byłych pracownikow

 Dostęp: Archiwum szkoły  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz [...]

Arkusze ocen Szkoły Podstawowej Nr 37 w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 18 do 1992r. przechowywane w Archiwum SP 40 w Częstochowie 5 tomów .

Typ: Archiwum.Dostęp: Sekretariat SzkołyDział: Szkoła Podstawowa nr 37Podstawa prawna: § 13 rozporządzenia MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Arkusze ocen lata 1944/45 - 2003/2004

Typ: Archiwum.Dostęp: Sekretariat SzkołyDział: Szkoła Podstawowa nr 37Podstawa prawna: § 13 rozporządzenia MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Księga Ewidencji

Typ: Ewidencja.Dostęp: Sekretariat SzkołyDział: Szkoła Podstawowa nr 37Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Księga Uczniów

Typ: Ewidencja.Dostęp: Sekretariat SzkołyDział: Szkoła Podstawowa nr 37Podstawa prawna: § 4 rozporządzenia MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

metryczka