Rejestry, ewidencje, archiwa

1. Rejestr skarg i wniosków
Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

2.Rejestr wypadków pracowników MP30
Dostęp: gabinet dyrektora MP 30 - po wykazaniu interesu prawnego
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

3.Zarządzenia Dyrektora MP 30

Dostęp: Dyrektor MP30
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , § 134 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

4.Ewidencja zatrudnionych pracowników
Dostęp: Dostępne w godzinach pracy dyrektora MP 30
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy

5. Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dostęp: Dostępne w godzinach pracy dyrektora MP 30
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

6. Ewidencja kontroli

Dostęp: Dostępne w godzinach pracy dyrektora MP 30
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

7. Ewidencja osób upoważnionych do przeważania danych osobowych

Dostęp: Dostępne w godzinach pracy dyrektora MP 30
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

8. Rejestr zamówień publicznych
Dostęp: Dostępne w godzinach pracy dyrektora MP 30
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: Art. 44 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9. Rejestr korespondencji

Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

10.Protokoły Rad Pedagogicznych
Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

11. Rejestr kart zgłoszeń dzieci do MP 30

Dostęp: W gabinecie dyrektora MP 30, dla osób , które wykażą interes prawny.
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

12.Teczki osobowe byłych pracowników od 2014r

Dostęp: Do wglądu w gabinecie dyrektora MP 30  dla osób ,które wykażą interes prawny.
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

13. Teczki osobowe pracowników
Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora MP 30 dla osób , które wykażą interes prawny.
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

14.Dzienniki zajęć
Dostęp: W gabinecie dyrektora MP 30 dla osób, ktore wykażą interes prawny.
Dział:Miejskie Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie prowadzenia przez przedszkola publiczne, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( DZ.U.Nr 23 z 2002r. poz 225 ze zmianami)

15. Uchwały Rady Pedagogicznej
Dostęp: W gabinecie dyrektora MP 30
Dział: Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , § 134 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

metryczka


Wytworzył: Renata Jońska - dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 30 (28 listopada 2016)
Opublikował: Teresa Wandycz (28 listopada 2016, 08:16:10)

Ostatnia zmiana: Teresa Wandycz (16 marca 2017, 15:19:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26984