Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2023-01-27

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
  • 1 przejdź do głównego menu
  • 2 przejdź do treści
  • 3 przejdź do wyszukiwarki
  • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Dołowacka, sp21@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 365-85-97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Główne wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 21 jest usytuowane od ul. Sabinowskiej. Przy furtce jest kilka stopni schodowych, ale do wejścia do szkoły można dotrzeć przez furtkę boczną bez schodów. Przy wejściu do budynku nie ma również żadnych stopni. Drugie wejście od strony boiska i drogi przeciwpożarowej jest na poziomie chodnika, jest otwierane okazjonalnie-zainstalowany dzwonek i domofon.
  • W starej części szkoły są 4 kondygnacje (parter i trzy pietra), na które prowadzą dwuetapowe schody bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wind. Budynek sali gimnastycznej jest jednokondygnacyjny. Wejście do budynku jest możliwe przez łącznik z budynkiem szkoły (stara część) lub od strony drogi przeciwpożarowej.
  • W budynku szkoły nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • Przed szkołą przy ul. Sabinowskiej jest parking na kilka pojazdów, ale nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istniejący parking nie zaspokaja potrzeb pracowników i rodziców przywożących uczniów do szkoły.
  • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

metryczka


Wytworzył: Renata Krystek - dyrektor (22 września 2020)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (22 września 2020, 21:16:07)

Ostatnia zmiana: Marzena Dołowacka (28 marca 2023, 19:10:50)
Zmieniono: Korekta danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6313