Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wydanych zaświadczeń

Dostęp: Sekretariat Szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków [...]

Dziennik korespondencyjny

Dostęp: Sekretariat Szkoły, dostęp z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia [...]

Księga uczniów

Dostęp: Sekretariat Szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Księgi ewidencji uczniów

Dostęp: Sekretariat Szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Rejestr wydanych kart rowerowych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Postawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 1997r. Nr 98, poz. 602 ze zmianami [...]

Rejestr legitymacji uczniowskich

Dostęp: Sekretariat Szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków [...]

Księga inwentarzowa księgozbioru

Dostęp: Biblioteka SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. [...]

Księga kontroli zewnętrznych

Dostęp: Sekretariat SzkołyPodstawa prawna: art. 39 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Protokoły Rady Pedagogicznej

Dostęp: Gabinet Dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Sekretariat Szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy [...]

Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wypadków uczniówDostęp: Sekretariat Szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych [...]

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wnioskówDostęp: Sekretariat Szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenia Dyrektora SzkołyDostęp: Sekretariat SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

EWIDENCJA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY

ewidencjaDostęp: Dla osób posiadających interes prawny w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 24Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie [...]

AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

Dostęp: Archiwum Szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. [...]

DZIENNIKI LEKCYJNE

Dostęp: Pokój nauczycielski, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

ARKUSZE OCEN

Dostęp: Archiwum Szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

KSIEGI INWENTARZOWE

sekretariatDostęp: sekretariat, archiwumDział: sekretariatPodstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694 ze zmianami) [...]

AKTA OSOBOWE BYŁYCH PRACOWNIKÓW

Dostęp: Archiwum Szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. [...]

metryczka