Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Arkusze ocen

Dostęp: pokój nauczycieli, sekretariat - za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób, które wykażą interes prawny - w godzinach pracy szkoły. Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19.02.2002  w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Sekretariat - w godzinach pracy sekretariatu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp:Sekretariat- dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami) Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z [...]

Księga Zarządzeń dyrektora szkoły

Dostęp: Pokój nauczycielski, Sekretariat; w godzinach pracy szkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami) [...]

Profilaktyka i resocjalizacja, przestępczość dzieci i młodzieży

Dostęp: Pedagog szkolny - dostępne dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora szkoły.Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r. z późn. zmianami oraz Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z [...]

Opieka nad dziećmi i młodzieżą

Dostęp: Pedagog szkolny - za pośrednictwem dyrektora szkoły - z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych. Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 07.01.2003 r. (Dz. U. nr 11 z 2003 r. poz. 114) [...]

Poradnictwo

Dostęp: Pedagog szkolny - dostępne dla osób, których dotyczą lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy pedagoga. Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 07.01.2003 r. (Dz. U. nr 11 z 2003 r. poz. 114) [...]

Książka kontroli

Dostęp: Sekretariat.Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami) [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat - Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami) - w godzinach pracy sekretariatu szkoły oraz godzin [...]

Księga absolwentów

Dostęp: Sekretariat - dostępna dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu.Podstawa prawna: Rozp. MENiS z 14.03.2005 r. (Dz. U. z 2004 poz. 256, poz. 2572 Nr 272 poz. 2703, Nr 281 poz. 278 oraz z 2005 [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat - Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora szkoły - w godzinach pracy sekretariatu.Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych [...]

Dzienniki lekcyjne

Dostęp: pokój nauczycieli, sekretariat - za pośrednictwem dyrektora szkoły z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych - w godzinach pracy szkoły. Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19.02.2002  w sprawie sposobu prowadzenia [...]

Ewidencja uczniów

Dostęp: Pedagog szkoły -Dostęp dla osób posiadających interes  prawny - w godzinach pracy pedagoga, Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Księga uczniów

Dostęp: Pedagog szkoły -Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy pedagoga.Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji [...]

Protokoły Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat - za pośrednictwem dyrektora szkoły - z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) oraz Regulamin RP [...]

Księga zastępstw

Dostęp: w sekretariacie szkoły - za pośrednictwem dyrektora szkoły  z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa Prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) [...]

Ewidencja zatrudniania i zwalniania pracowników niepedagogicznych

Dostęp: Sekretariat -  z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych - w godzinach pracy sekretariatu.Podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Sekretariat; z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych - w godzinach pracy sekretariatu.Podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenie przez pracodawców dokumentacji w sprawach [...]

metryczka