Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dziennik korespondencji

Dostęp: sekretariat szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i [...]

Księga ewidencji dzieci

Dostęp: sekretariat szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)” Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Książka kontroli

EwidencjaDostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

EwidencjaDostęp: Dla osób posiadających interes prawny – w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 31 w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

EwidencjaDostęp: dostępne sekretariacie szkoły. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 [...]

Ewidencje zbiorów bibliotecznych

EwidencjaDostęp: w bibliotece szkolnej. Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz. 1077 ze zmianami) [...]

Dzienniki lekcyjne

Typ: Archiwum.Dostęp: sekretariat szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z [...]

Protokoły Posiedzeń Rady Pedagogicznej SP 31

Typ: Archiwum.Dostęp: dyrektor szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Ewidencja pracowników zatrudnionych i zwolnionych

Typ: Ewidencja.Dostęp: sekretariat szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

Księgi uczniów

Dostęp: sekretariat szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat szkoły.  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Rejestr świadectw szkolnych

Dostęp: sekretariat szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia [...]

Akta osobowe aktualnie zatrudnionych

Dostęp: sekretariat szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja [...]

Arkusze ocen uczniów i absolwentów

Dostęp: sekretariat szkoły, z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Dostęp: sekretariat szkoły.Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

metryczka