Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Dostęp: Sekretariat szkoły – pokój nr 18    Podstawa prawna: art.39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły – pokój nr 18; dostęp po wykazaniu interesu prawnego   Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

Rejestr korespondencji

Dostęp: Sekretariat szkoły – pokój nr 18; dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o [...]

Akta osobowe aktualnie zatrudnionych

Dostęp: Sekretariat szkoły - pokój nr 18; dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)   Podstawa prawna: art. 94 ust. 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Dostęp:  Sekretariat szkoły – pokój nr 18; dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)    Podstawa prawna: art. 94 ust. 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – [...]

Księga kontroli

Dostęp: Dyrektor Szkoły – pokój nr 17   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  z dnia 2 lipca 2004 [...]

Kartoteki zarobkowe

Dostęp: Sekretariat - pokój nr 18; dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)    Podstawa prawna: art. 94 ust. 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Dostęp: Sekretariat - pokój nr 18 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami). § 5 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów [...]

Rejestr wydanych kart rowerowych

Dostęp: Sekretariat szkoły – pokój nr 18; dostęp po wykazaniu interesu prawnego  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły – pokój nr 18; dostęp po wykazaniu interesu prawnego   Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkoln [...]

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

Dostęp: Sekretariat szkoły – pokój nr 18; dostęp po wykazaniu interesu prawnego   Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkoln [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Dyrektor szkoły – pokój nr 17; dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)  Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Dyrektor szkoły – pokój nr 17; dostęp po wykazaniu interesu prawnego  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Dostęp:  Pokój nauczycielski – pokój nr 4; dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: Biblioteka – pokój nr 20  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły – pokój nr 18; dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)  Podstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Sekretariat szkoły – pokój nr 18  Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  [...]

Księgi ewidencji

Dostęp: Sekretariat szkoły – pokój nr 18; dostęp po wykazaniu interesu prawnego  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Księgi Uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły – pokój nr 18; dostęp po wykazaniu interesu prawnego  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Dostęp: Dyrektor Szkoły – pokój nr 17  Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  [...]

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat szkoły – pokój nr 18  Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  [...]

Arkusze ocen uczniów i absolwentów

Dostęp: Sekretariat szkoły – pokój nr 18; dostęp po wykazaniu interesu prawnego  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: Dyrektor szkoły – pokój nr 17 ; dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)  Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

metryczka